عشق یعنی...

عشق، دنیای ناشناخته ای است که حتی زمانی که آن را می شناسی نمی توانی آن را بازگو کنی.

عشق یعنی مادری گرسنه که تنها تکه نان خود را در دهان فرزندش می گذارد.

عشق یعنی لبخندی بر لبانت نباشد ولی آرزومند دیدن لبخند بر لبان معشوقت باشی.

عشق یعنی خوشبختی خود را در خوشبختی معشوقت ببینی.

عشق یعنی کسی را تنها برای خودش بخواهی، نه برای خودت و تنها برایش آرزو کنی همان را که خودش برای خودش می طلبد.

عشق یعنی دیدن عالم به چشم معشوقت .

و غایت عشق پروراندن روح خدا در حد کمال  در وجود ماست.

/ 1 نظر / 12 بازدید
عشق

من مي گم عشق يعني سوختن و ساختن.